Kandidátský geopark Královská Šumava

Geopark je označení pro geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti.  Nejedná se o území, které by nějakým způsobem omezovalo lidskou činnost vyjma oblastí, které již mají nějaký ochranný status (CHKO, národní parky a další chráněná území). Projekt Kandidátského geoparku chápeme kromě jiného jako podporu citlivého a trvale udržitelného cestovního ruchu.

Naše ČSOP Rejštejn se věnuje odborné podpoře ochrany přírody Šumavy a Pošumaví, specifickým otázkám regionálního rozvoje z pohledu ochrany přírody a zapojování veřejnosti do tohoto dlouhodobého a náročného procesu.

Takřka celé pohoří Šumavy je na obou stranách státní hranice s Německem (resp.Bavorskem) chráněné v různých kategoriích zvlášť chráněných území (CHKO, NP, PP), jeho význam je dále zdůrazněn začleněním do soustavy Natury 2000 (EVL)(včetně rakouské části šumavského masivu) či ptačích oblastí. V rámci programu UNESCO Člověk a biosféra patří česká strana pohoří mezi tzv. biosférické rezervace.

Prastaré geologické podloží a specifická geomorfologie pohoří byly také důvodem pro vyhlášení výše uvedených kategorií ochrany přírody. Ochrana přírody má sice na Šumavě dlouholetou tradici, ovšem tradice využívání geologických aspektů – přírodních zdrojů místními lidmi má tradici daleko delší a velmi zajímavou. Potenciál těchto přírodních zdrojů měl význam i pro celou naši zem i blízké sousedy od jejího vzniku i několik století před naším letopočtem.

Geologický význam Šumavy je často opomíjen širokou veřejností i významnou částí jejích návštěvníků, kterých je ročně cca. 2 mil… Jen odborníkům či menší skupině informovaných návštěvníků či místních obyvatel je sice mnohé známé o několik století dlouhé historii dolování a rýžování zlata na Šumavě (od období keltské kultury přes nevýznamnější o éru Jana Lucemburského a Karla IV. až do novověku), historicky, technologicky či umělecky významná výroba skla nebo velmi málo známá keltská historie, dodnes opředená řadou místních mýtů a legend.

Správa NP a CHKO Šumava (geologická expozice na Rokytě a ve Stožci), Muzeum Šumavy (v Sušici a v Kašperských Horách), Město Železná Ruda (geologická expozice) či Městys Strážný (keltská stezka po megalitických strukturách okolí Strážného), Město Kašperské Hory (naučná trasa po středověkých důlních dílech v Amálině údolí)…. a několik dalších aktivit se snaží geologické aspekty prezentovat a trochu popularizovat.

mapa geoparky