Národní programy

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu je každoročně organizován Ministerstvem životního prostředí na podporu opatření směřujících k udržení nebo zlepšení stavu přírodního prostředí. Jedná se o provádění jednorázových či opakovaných managementových opatření, vedoucích k udržení druhové pestrosti a biotopové rozmanitosti. Všechna tato opatření jsou ryze neinvestičního charakteru.

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Svazu. V rámci programu tak ČSOP provádí jednak mapování výskytu rostlin a živočichů (např. orchidejí, vážek, lesních mravenců, raků, velkých šelem, starých krajových odrůd ovocných dřevin), jednak realizuje rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako např. čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry, úprava břehových úseků pro ledňáčky, zajištění mnoha úseků silnic v období tahu obojživelníků atd.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je národní dotační program Ministerstva životního prostředí podporující investiční i neinvestiční záměry, realizované jako adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. Tyto záměry jsou žadatelsky zcela otevřené a je možné je realizovat na celém území ČR.

Na jednoleté i víceleté realizace je poskytována dotace až do výše 100 % celkových nákladů akce. V rámci programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně.

Podpora adaptace vodních ekosystémů slouží k financování opatření zaměřených na zlepšování přirozených funkcí vodních toků včetně obnovy jejich migrační prostupnosti, obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní a vodních nádrží přírodě blízkého charakteru nebo zakládání a revitalizaci prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Podpora adaptace lesních ekosystémů slouží k financování opatření zaměřených na zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů včetně likvidace invazních druhů, ponechání dřevní hmoty v lese a ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití po těžbě. Dále v rámci tohoto programu možné financovat zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu lesa nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Podpora adaptace nelesních ekosystémů slouží k financování opatření zaměřených na tvorbu a obnovu ekostabilizačních prvků v krajině, tvorbu a obnovu biotopů pro zvláště chráněné druhy, omezování fragmentace krajiny a podporu migrační prostupnosti krajiny nebo likvidaci invazních druhů.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Tradičním zdrojem podpory pro lesní hospodářství je poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Podrobné podmínky čerpání finančních prostředků jsou uvedeny v „Závazných pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" vyhlašované v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro aktuální rok. Hlavními poskytovateli příspěvků na hospodaření v lesích a sběrnými místy jsou jednotlivé krajské úřady, z nichž některé poskytují finanční příspěvky i na podporu přírodě blízkého hospodaření a na omezení škod způsobených kalamitními škůdci. Krajské úřady jsou současně i sběrnými místy pro příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství ČR ze státního rozpočtu. Výjimku tvoří pouze pozemky nacházející se v národních parcích a jejich ochranných pásem, na které poskytuje finanční příspěvky a sběrným místem je Ministerstvo životního prostředí ČR, a pozemky důležité pro obranu státu, na které poskytuje finanční příspěvky a sběrným místem je Ministerstvo obrany ČR.

Program Ministerstva zemědělství ČR v oblasti vod

Národní podpory Ministerstva zemědělství ČR v oblasti vod se vztahují na opatření ve veřejném zájmu, zejména na prevenci před povodněmi, odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku, obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a výstavby vodních nádrží, zvyšování funkčnosti vodních děl, podporu zemědělských vodních toků.

Pro správce vodních toků se poskytují prostředky k úhradě až 100% výdajů.

Více informací o programech a dotacích: http://www.dotace.nature.cz/prehled-programu.html