Přechodně chráněné plochy

Přechodně chráněné plochy jsou vymezeny v § 13 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů. Tato území může orgán ochrany přírody vyhlásit za přechodně chráněnou plochu, a to na předem stanovenou dobu, případně na opakované období. V rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy se omezí takové využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit i z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních.

Pokud vznikne vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek přechodně chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční náhrada od orgánu ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil.