Principy certifikovaného regionálně rozvojového marketingu (RRM)

Zadavatel

Zadavatelem přípravy řešení problematiky zapojení místních obyvatel i návštěvníků do společné ochrany přírody a krajiny bývají stání i nevládní instituce, finanční instituce zabývající se specifickým regionálním rozvojem v dílu své odpovědnosti. V kulturní krajině (se zbytky původní přírody) typu ČR, nelze jen tak bez společenského konsensu vyjmout kus krajiny z běžného užívání a neřešit očekávatelné dopady na regionální rozvoj daného regionu. I když jsou tyto velmi potřebné aktivity státní ochrany přírody míněny dobře, musí být řádně vysvětleny široké veřejnosti, včetně definice výhod a přínosů takových opatření hlavně pro místní obyvatele.

Zpracovatel

Zpracovateli podobných dokumentů by měly být týmy odborníků, ovšem vždy s účastí zástupců místních partnerů.

Územní souvislosti RRM

Popis současné situace

V České republice se dosud plně nerozvinula forma spolupráce partnerů žijících ve specifických regionech, vyžadujících speciální péči státu. Důvodem této péče je význam některých oblastí ČR s vysokou hodnotou přírody a krajiny a s vysokým potenciálem ekosystémových služeb, které jsou v těchto regionech VCHÚ zajišťovány. Tento potenciál často přesahuje svým významem – dopadem rozlohu daných regionů na straně jedné. Na straně druhé se většinou jedná o periferní oblasti ČR s malou hustotou osídlení či s nedostatečnou infrastrukturou bydlení a malého a středního podnikání – řemeslného zpracovatelství, vycházejícího z místních (často zapomenutých) tradic či citlivého využívání přírodních zdrojů daných oblastí. Zčásti se tuto problematiku daří řešit v rámci projektu Regionálních produktů, který se rozjel z popudu přípravy a implementace systému NATURA 2000 (viz. článek v časopisu Ochrana přírody...)

Možnosti řešení

Jedním z cílů naší práce v rámci občanského sdružení je napomáhat probouzení zájmu o návrat k životu na venkově, zvláště ve výše uvedených specifických oblastech. Tím nemyslíme návrat k napodobování dobového způsobu života. Chceme pomáhat rozvíjet modely regionálního rozvojového marketingu (RRM) směřujícího ke zpřístupnění – umožnění kvalitního života na venkově i pro zájemce, kteří chtějí žít a pracovat na venkově v regionech chráněné přírody bez nutnosti dojíždět denně 100 km do zaměstnání. Proto se nabízí využít RRM definovaného již před časem v některých zemích EU ve venkovských oblastech se zachovalou přírodou, krajinou, specifickou architekturou, tradicemi či charakteristickou řemeslnou výrobou a gastronomií. Jednou z možností je zavedení certifikace RRM kromě systému ochrany přírody a krajiny i pro ekologické bydlení a podnikání v daných regionech s využitím státních a evropských dotací podporujících tyto činnosti, díky kterým se pak život na venkově může stát dlouhodobě udržitelným a kvalitním i v periferních oblastech – citlivým vůči přírodnímu prostředí. To znamená vytvořit systém udílení regionálně rozvojových certifikátů – značek regionálních produktů a služeb pro konkrétní regiony, což zahrnuje:

 • vytvoření jasné regionálně rozvojové vize rozvoje regionů VCHÚ při respektování principů ochrany přírody a krajiny v rámci trvale udržitelného života z pohledu zajištění ochrany přírody a krajiny (nemusí se nutně jednat o komplexní rozvojový přístup z hlediska regionálního rozvoje obecně, jen jej musíme respektovat),
 • vytvoření strategie použití regionální značky – systému certifikace činností (institucionálních potřeb, služeb a bydlení) a výrobků se specifickým designem, kvalitou, specifickými požadavky, procedurami, obchodními podmínkami regionálního charakteru...,
 • vytvoření řídícího subjektu značky, forma subjektu, typy činností a kontrol, složení a statut řídících a kontrolních orgánů certifikace - značky...,
 • zřízení pracovních pozic v rámci státní ochrany přírody (AOPK ČR, Správy CHKO a regionální pracoviště) – osob vyškolených autorským týmem vlastního projektu RRM ČR pro metodické řízení a přípravu participativního managementu dle dílu odpovědnosti ochrany přírody v těchto regionech.

Úvodní dokument, který by bylo dobré zpracovat na základě přechozích jednání a společně pracovní cesty do Francie (únor 2014) – Federace regionálních přírodních parků, která se uskutečnila na základě dosavadní spolupráce AOPK, ČSOP ČR, ČSOP Rejštejn a ochoty zástupců francouzské federace, musí nutně obsahovat v analytické části:

 • zmapování existence všech existujících regionálních značek v ČR (včetně popisu fungování Asociace regionálních značek ČR),
 • zmapování zahraničních zkušeností RRM ve Francii, Itálii, Německu...,
 • ověření možných zdrojů financování podpory regionálních značek ve fázích certifikace, kontroly, společného PR, marketingu značek i jejích nositelů...

V návrhové části se pak kromě návrhu vlastní strategie RRM regionů VCHÚ ČR chceme zaměřit na:

 • zpracování návrhu minimálního rozsahu certifikace nutného pro certifikaci činností z hlediska státní ochrany přírody a krajiny,
 • zpracování návrhu přístupu k marketingu regionálních značek v rámci RRM ČR na území regionů CHKO.

Cíle podobných záměrů

Hlavní motivací podobných záměrů je posílit postavení státní ochrany přírody a krajiny jak obecně, tak cíleně v regionech zvláště chráněných velkoplošných územích ČR jako pozitivně vnímaného a pravdivě se chovajícího zastánce posledních zbytků původní přírody v ČR. Českou veřejností (hlavně místními obyvateli obcí v regionech VCHÚ) jsou často organizace státní ochrany přírody a krajiny chápány jako restriktivní složka výkonu státní správy. Aplikací opatření regionálního rozvojového marketingu lze přispět k lepšímu pochopení nutnosti chránit přírody i ze strany obyčejných lidí, které je nutné získat na stranu ochrany přírody a krajiny, de facto se pokusit jim vrátit jejich osobní identitu v rámci české krajiny a dochované přírody.

Cílem takového projektového přístupu je definovat zadání pro:

 • systém certifikace regionů VZCHÚ ČR,
 • vytvoření metodiky RRM v podmínkách VZCHÚ ČR ve spolupráci např. s AOPK ČR, ČSOP, Sítí zdravých měst a regionů, zástupců místních partnerů (MAS, mikroregionů či dalších lokálních sdružení…), ekonomy, designéry, architekty podle vybraných fungujících a osvědčených modelů.

Tuto metodiku – jako nástroj pro realizaci RRM - pak prosadit do forem podpory vybraných operačních programů. Tzn. definovat mechanismus využití a nastavení fungování finančního nástroje pro zajištění pobídek (včetně nastavení forem pobídek) pro certifikovanou činnost v daných územích.