Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky jsou definovány v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 3 odst. 1 písm. b) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky vymezenými zákonem jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jsou zaregistrovány orgánem ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Významný krajinný prvek navržený pro registraci by měl splňovat alespoň jednu ze tří základních funkcí:

  • utváří typický vzhled krajiny,
  • přispívá k její estetické hodnotě,
  • přispívá k udržení její ekologické stability.

Registraci významného krajinného prvku provádějí příslušné orgány ochrany přírody zápisem do seznamu významných krajinných prvků a vydáním rozhodnutí o jeho registraci.