Ochrana území

Obecná ochrana území je zajišťována prostřednictvím územních systémů ekologické stability (ÚSES), významných krajinných prvků a ochrany krajinného rázu. Patří sem rovněž i přechodně chráněné plochy.